КРАЩІ ВЧИТЕЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

 

Бойченко Олександр Іванович    

                                                             

Катеринопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Катеринопільської районної ради Черкаської області

 

Бойченко О.І. має грунтовну науково-теоретичну підготовку, досконало володіє методикою викладання і фактичним матеріалом з трудового навчання. Йому притаманний творчий пошук, прагнення пробудити в учнів інтерес до творчості. Особливу увагу приділяє особистісно-орієнтованому навчанню, формуванню свідомості вихованців. Свою роботу вчитель будує як процес творчої співпраці з учнями, розвиває в них конструкторські здібності та навички самостійної роботи з складання, розв’язування винахідницьких задач.
 

Тема досвіду співзвучна проблемі реформування сучасної освіти: «Розвиток та формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці».
 

Вид досвіду за характером новизни – раціоналізаторський. Слід зазначити індивідуальну особливість педагогічного стилю вчителя у проектуванні педагогічного процесу, у доборі навчального матеріалу та форм і методів реалізації проблеми при здійсненні навчально-виховного процесу.
 

Новизна досвіду полягає у гармонійному поєднанні ідей радянського інженера-винахідника, письменника-фантаста Г. Альтшуллера, який запропонував «Алгоритм розв’язання винахідницьких задач», американського бізнесмена та винахідника А. Осборна «Метод мозкового штурму», В.Гордона “Синектика” (пошук творчих рішень), Ч. Вайтинга «Метод фокальних об'єктів» з власною методикою викладання трудового навчання.
 

Акцент у роботі учнів Бойченко О.І. ставить на:

  • розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації;
  • формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийоми і технічні засоби.

Таким чином, знання, уміння та навички, якими повинні оволодіти учні різних класів, є передумовою для успішного вирішення ними задач проектно-технологічної діяльності, розвитку творчого підходу у вирішенні технологічних завдань.
 

Актуальність досвіду полягає в тому що, на сучасному етапі розвитку освіти та суспільних відносин зростають вимоги до особистості, як суб’єкта всіх соціальних процесів, виникає необхідність врахування фактору психологічної готовності молодої людини до здійснення тих чи інших дій в сучасних умовах, забезпечення шкільної молоді ефективним інструментарієм самореалізації та самовираження для досягнення життєвого успіху, а не тільки оволодіння сумою знань. Реалізація досвіду вчителя унеможливлює підготовку в школі так званої «навченої безпорадності». Адаптація школярів до суспільного життя, перетворення «навченої безпорадності» на повноцінного члена соціуму – ось основна ключова ідея досвіду Бойченка О.І..
 

Теоретичною основою досвіду є технологія особистісно орієнтованого підходу до навчання (І.С. Якиманська; О.Я. Савченко, В.Г. Кремінь, С.І. Подмазін), технологія інтерактивного навчання (Дж. Шерман, О.Пометун, Л.Пироженко), технологія «Метод проектів» (В.Гузєєв), технологія колективного взаємонавчання (О.Рівін), технологія проблемного навчання (Дж. Дьюі, Т.Ільїна, Г.Вернер, А.Матюшкін), технологія комп’ютерного навчання (А.Єршов), «Алгоритм розв’язання винахідницьких задач», (Г. Альтшуллер), «Метод мозкового штурму» (А. Осборн), “Синектика” (пошук творчих рішень) (В.Гордон), «Метод фокальних об'єктів» (Ч. Вайтинг).
 

Сутність досвіду полягає у створенні умов розвитку творчої особистості в процесі вивчення трудового навчання. Різні види діяльності Бойченка О.І. на уроках трудового навчання та в позаурочний час, як за формою так і за змістом, формують в учнів творчі здібності та вміння, забезпечують послідовне формування в учнів уявлень про зміст та етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів, їх підготовку до проектно-технологічної діяльності: вибору об’єкту технологічної діяльності; обгрунтування цього вибору; художнє конструювання; технічне конструювання; підбір конструкційних матеріалів; вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання; виготовлення виробів; аналіз і оцінка процесу і результату праці.
 

Технологія досвіду містить у собі великий арсенал різнонаправлених форм, методів, прийомів традиційної та інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці і в позаурочний час з метою формування технічно, технологічно, графічно та інформаційно освіченої особистості.
 

Технологія досвіду сприяє формуванню в учнів компетентностей, вирішенню наступних проблем:

  • розвитку технічного і технологічного кругозору;
  • вихованню культури праці та побуту;
  • розвитку навичок самостійної та спільної творчої діяльності;
  • розвитку особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства, виховання відповідальності за результати власної діяльності, тобто формування компетентної дієздатної особистості.
     

За творчий підхід до виховання учнів, активну участь у розвитку національної освіти Бойченко О.І. був нагороджений Почесною грамотою (2006 р.) та Дипломом (2007 р.) Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. У 2010 році став переможцем обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Трудове навчання» та нагороджений Премією обласної державної адміністрації імені Олександра Захаренка.